Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB KTÓRE UCZESTNICZĄ W KONKURSIE GRANTY PPGR

KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR
TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 09 GRUDNIA 2021 R.
Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.
Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Olsztyna, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 25  października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Miasta Olsztyna dokumenty:

1) Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej
W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.
W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych w przypadku urodzenia w innej gminie).
2) Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:

 • świadectwo pracy,
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie z KOWR,
 • zaświadczenie z ZUS,
 • legitymacje ubezpieczeniowe,
 • inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego).

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu).

UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 LISTOPADA 2021 r. danych identyfikacyjnych przodków:

imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR, wpisując je w tabelę – załącznik do komunikatu. Na tej podstawie Miasto Olsztyn wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

Przekazanie powyższych danych może nastąpić poprzez dostarczenie dokumentu do Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną na adres wisniewska.kinga@olsztyn.eu (proszę o wpisanie tematu maila: GRANT PPGR_uzupelnienie_dokumentow).

3) Poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.
W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. kopię i oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie.

4) W przypadku uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Olsztyn – należy złożyć:
• zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
• zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.
Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Olsztyna (ul. Knosały 3, Wydział Edukacji, pokój nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. w godzinach: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 8:00-15:00. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń.
Pracownik Urzędu Miasta potwierdzi za zgodność z oryginałem dokumentu na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.
OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty.
Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Miasta Olsztyn do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, adres: wisniewska.kinga@olsztyn.eu

zalacznik_1_dane_pracownika_ppgr

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
 • logo Miasta Olsztyn
 • logo BIP
 • logo złota szkoła
 • logo chor
 • logo młodziezowa siatkówka
 • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content