Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

DORADCA ZAWODOWY

W roku szkolnym 2021/22 doradca zawodowy pracuje w godzinach: 

PONIEDZIAŁEK 9:40 – 14:20

WTOREK 8:00 – 10:50 oraz 11:35 – 15:05

ZADANIA: 

W Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku dalszego kształcenia.  Na podstawie WSDZ realizowany jest program wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.

 

Zadania doradcy zawodowego: 

 • diagnozowanie potrzeb uczniów gimnazjum i liceum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • pomoc w formie indywidualnych konsultacji w wyborze kierunku kształcenia, przy uwzględnieniu możliwości psychofizycznych, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,  przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • podejmowanie działań (diagnozowanie, planowanie, realizacja) z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, która szczegółowo diagnozuje każdego chętnego ucznia pod względem jego psychofizycznych predyspozycji do zawodu,
 • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy zdrowotne, decyzyjne, emocjonalne, intelektualne, rodzinne
 • opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami klas, pedagogiem, programu realizacji WSDZ,
 • udzielanie pomocy merytorycznej i wsparcia nauczycielom realizującym zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Zapraszam do kontaktu

                Marzena Ejdys 

Podstawa prawna

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty, regulują:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2017 poz. 703)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz. 1591 ze zmianami 2018 poz. 1647)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U.2018 poz.1601)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.2018 poz. 1675)

 

TESTY I ANKIETY

LINKI – ZAJRZYJ

POMOCE DLA WYCHOWAWCÓW

DLA NAUCZYCIELA

 

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
 • logo Miasta Olsztyn
 • logo BIP
 • logo złota szkoła
 • logo chor
 • logo młodziezowa siatkówka
 • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content