Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

Egzamin zawodowy

Ogólnie o egzaminie zawodowym dla IV klasy Technikum 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • zasadniczych szkół zawodowych
 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

 

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CKE, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na rok przed terminem egzaminu zawodowego.

 

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów :

 • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego.

 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
z etapu pisemnego:

 • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się EuropassSuplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

 

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
 • logo Miasta Olsztyn
 • logo BIP
 • logo złota szkoła
 • logo chor
 • logo młodziezowa siatkówka
 • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content