Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

REGULAMIN

Od 27.06.2022 r.
PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY W GODZINACH 9.00 – 13.00
(POKÓJ NR 5)

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz. 150)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.poz. 1394)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Postępowanie rekrutacyjne w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, w skład którego wchodzi VII Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 8,  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli lub pracowników tej szkoły.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Listy kandydatów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.

Kandydat do VII LO lub Technikum nr 8 może wybrać dowolną liczbę oddziałów w danym typie szkoły wypisanych w kolejności zgodnej ze swoimi preferencjami.

Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

Przeliczanie ocen na punkty dotyczy ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów z koszyka wskazanych przez komisję rekrutacyjną z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące przeliczania ocen:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt

Punkty przyznawane są na podstawie wytycznych zarządzenia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Złożenie przez osobę zakwalifikowaną oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę (w przypadku Technikum nr 8 zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie) i innych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do VII LO lub Technikum nr 8.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w VII LO lub Technikum nr 8 i skreśleniem go z listy.

Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają złożoną dokumentację za potwierdzeniem (oprócz wniosku). W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów są one przechowywane w szkole przez rok.

Harmonogram rekrutacji określony jest w zarządzeniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
 • logo Miasta Olsztyn
 • logo BIP
 • logo złota szkoła
 • logo chor
 • logo młodziezowa siatkówka
 • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content